Solar Driftwoods behandling av dina personuppgifter

I samband med att du och ditt företag kontaktar oss på Solar Driftwood med anledning av de tjänster vi erbjuder, så behandlar vi personuppgifter om dig i egenskap av kontaktperson och kund. I den här personuppgiftspolicyn beskriver vi hur och varför Solar Driftwood behandlar dina personuppgifter, vilka slags uppgifter om dig som behandlas samt vilka rättigheter du har som registrerad och vilket ansvar vi har.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar personuppgifter om dig såsom namn, e-postadress, telefonnummer samt uppgift om vilket företag du arbetar på och information om din yrkesroll. Personuppgifterna tillhandahålls av dig i samband med att kundrelation inleds på olika sätt, t.ex. genom att ni fyller i vårt kontaktformulär, efter telefonsamtal eller när du på annat sätt kommer i kontakt med Solar Driftwood samt efter i samband med offert.

Personuppgiftsansvarig

Solar Driftwood är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna personuppgiftspolicy (Solar Driftwood, org. nr. 840516-0451, Solandergatan 4, 121 45 Johanneshov). Vid frågor, kontakta gärna hello@solardriftwood.com.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Innan kundförhållande inleds behandlar vi dina personuppgifter i din roll som kontaktperson, för att kunna diskutera uppdrag och samarbete samt för att informera dig om våra tjänster. Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter med det kan krävas om du vill utnyttja våra tjänster.

Om du är kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster du beställer samt för att i övrigt uppfylla våra åtaganden gentemot er. Detta innefattar även kontakter med dig i frågor som rör den tjänst ni utnyttjar samt för fakturering och uppföljning.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Om du är kund hos oss behandlas dina personuppgifter av Solar Driftwood för att kunna fullgöra avtal med er, innefattande tillhandahållandet av de tjänster ni beställt, samt för att i samband med detta avtal fullgöra de skyldigheter och rättigheter som finns mellan Solar Driftwood och det företag du är kontaktperson för. Personuppgiftsbehandling i denna del stöds alltså på nödvändighet att fullgöra avtal där du är part. För det fall ditt namn förekommer i fakturor och andra handlingar behandlas dina uppgifter för detta ändamål och med stöd av bokföringsrättsliga förpliktelser.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Den personuppgiftsbehandling som sker för att fullgöra avtal med företag du är kontaktperson för, fortgår under avtalsperioden eller tills du av ditt företag ersätts som kontaktperson eller firmatecknare. Därefter upphör personuppgiftsbehandlingen för detta ändamål.

Efter avslutat kundförhållande behandlar Solar Driftwood fortsatt sådana personuppgifter som förekommer i vårt räkenskapsmaterial. Detta då vi enligt bokföringsregler sparar räkenskapsmaterial i upp till sju år efter räkenskapsårets utgång. Denna rättsliga förpliktelse gör att vi fortsättningsvis måste behandla dina personuppgifter i detta syfte.

Mottagare av personuppgifter

Solar Driftwood delar dina personuppgifter med IT-underleverantörer samt tillhandahållare av stödfunktioner inom ekonomi, som vi anlitar för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Solar Driftwood har i sådana fall personuppgiftsbiträdesavtal med de externa aktörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning.

För det fall det företag du representerar inte är kund hos oss, eller om kundförhållande avslutats, kan dina uppgifter användas för att kommunicera med dig i fall där du kvarstår som kundkontakt.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi inte överföra dina uppgifter till ett land utanför EU eller det Europeiska samarbetsområdet och vi kommer heller inte att lämna ut dina personuppgifter för direktmarknadsföring av tredje part.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett registerutdrag. Du har även rätt att begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter), radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas), begränsning (att vi i någon del upphör med behandling av dina personuppgifter) samt rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig överflyttade i ett strukturerat, allmänt använt maskinläsbart format om du vill överföra dessa till annan aktör.

Du utövar dina rättigheter ovan kostnadsfritt, enklast genom att kontakta oss på hello@solardriftwood.com.

Mer information om dina rättigheter

Om du vill veta mer om dina rättigheter kring personuppgiftsbehandling kan du hitta mer information om dataskyddsförordningen (GDPR) på www.datainspektionen.se.